Privacyverklaring | Memories Are Timeless

Memories Are Timeless | M.A.T., gevestigd aan de Eduard Wintgensstraat 28, 6446 SN BRUNSSUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.memoriesaretimeless.nl
Adres: Eduard Wintgensstraat 28, 6446 SN BRUNSSUM
Telefoonnummer: 06-25396651
KvK nummer : 81462913

De Functionaris Gegevensbescherming van Memories Are Timeless | M.A.T. is te bereiken via info@memoriesaretimeless.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Memories Are Timeless I M.A.T. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@memoriesaretimeless.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Memories Are Timeless | M.A.T. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Memories Are Timeless | M.A.T. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Memories Are Timeless | M.A.T. neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Memories
Are Timeless | M.A.T.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Memories Are Timeless | M.A.T. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Memories Are Timeless | M.A.T. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Memories Are Timeless | M.A.T. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Reviews
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om jouw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Memories Are Timeless | M.A.T. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Memories Are
Timeless | M.A.T. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we
cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je
al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Memories Are Timeless | M.A.T. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@memoriesaretimeless.nl 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Memories Are Timeless | M.A.T. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Memories Are Timeless | M.A.T. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice via info@memoriesaretimeless.nl